Електронно списание "Педагогически форум"

Европейски политики и практики за развитие на умения за управление на кариерата Европейски политики и практики за развитие на умения за управление на кариерата
Година девета (2021) / Брой втори
Трансформация на учебно-преподавателските практики във висшето образование в ситуация на Covid-19 (Върху примера на трансформиращи академични практики в Педагогически факултет на Тракийски Университет) Трансформация на учебно-преподавателските практики във висшето образование в ситуация на Covid-19 (Върху примера на трансформиращи академични практики в Педагогически факултет на Тракийски Университет)
Година девета (2021) / Брой втори
Приложни аспекти на социално-психологическия тренинг за разрешаване на конфликти в електронна среда Приложни аспекти на социално-психологическия тренинг за разрешаване на конфликти в електронна среда
Година девета (2021) / Брой втори
Приложението на уеб-базирани образователни ресурси за формирането на здравословен начин на живот като ключова компетентност Приложението на уеб-базирани образователни ресурси за формирането на здравословен начин на живот като ключова компетентност
Година девета (2021) / Брой втори
Основни характеристики на дигиталните инструменти и приложението им в обучението Основни характеристики на дигиталните инструменти и приложението им в обучението
Година девета (2021) / Брой втори
Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата
Година девета (2021) / Брой първи
Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес
Година девета (2021) / Брой първи
Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст
Година девета (2021) / Брой първи
Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда
Година девета (2021) / Брой първи
Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст
Година девета (2021) / Брой първи
Влияние на целодневната организация на учебния ден върху учебните постижения по български език на второкласниците Влияние на целодневната организация на учебния ден върху учебните постижения по български език на второкласниците
Година девета (2021) / Брой първи
Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище Задачи с диаграми на Вен за формиране на понятия в началното училище
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност Функционална оценка и идентифициране на потребностите при деца и ученици със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ... Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ...
Година дванадесета (2024) / Брой втори
Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание
Година дванадесета (2024) / Брой втори