Политика за рецензиране

Всички научни статии, публикувани в електронното научно-методическо списание „Педагогически форум“, преминават през пълна партньорска проверка, която използва висококачествена система за партньорска проверка чрез електронно подаване и двойно-сляпо рецензиране на ръкописи (текст на статията, резюме, ключови думи, фигури и таблици) от двама рецензенти, с подходяща квалификация.
Партньорската проверка е процес, чрез който се оценява качеството на изследването и включва:

1. Проверка от редактор
Ръкописът премина през първоначална проверка от редактор. Редакторът на списанието решава дали е подходящо за списанието и дали има фундаментални недостатъци.
Ако редакторът смята, че има сериозни проблеми в ръкописа или е неподходящ за обхвата и целта на списанието, ръкописът се отхвърля и авторът се уведомява.
Ако ръкописът премине проверката на редактора, той се изпраща за преглед на главния редактор. Ако главният редактор смята, че статията съдържа важна информация, но някои въпроси или опасения трябва да бъдат допълнително прегледани, ръкописът се отхвърля без външен преглед и авторът се уведомява. Ако ръкописът премине проверката на главния редактор, той се изпраща за преглед на двама външни рецензенти.

2. Партньорска проверка
Рецензентите преглеждат и коментират ръкописа според следните критерии:
• Яснота на изложението на тезата и деклариране на целта;
• Уместност на теоретичната дискусия;
• Уместност и описание на емпиричното изследване;
• Възпроизводими методи на изследването и резултатите;
• Недвусмислени и правилно анализирани данни;
• Обоснован анализ;
• Данни, подкрепени със заключения;
• Оригиналност;
• Информираност за съответните изследвания;
• Добре структурирана и логически последователна композиция.
Рецензентите дават експертна оценка и препоръки към редактора на сп. "Педагогически форум" относно ръкописа. Всички решения за публикуване се вземат от главния редактор на списанието, въз основа на предоставените прегледи и препоръки. Главният редактор взема информирано решение дали ръкописът да бъде приет, отхвърлен или поканен за редакция и повторно изпращане. Главният редактор изпраща писмо за решението до авторите.

3. Преразглеждане и повторно изпращане
Ако главният редактор смята, че статията съдържа важна информация, но някои въпроси или опасения трябва да бъдат допълнително прегледани, тогава авторите трябва внимателно да прочетат и обмислят коментарите на рецензентите и да направят редакция, която трябва да се основава на тези коментари. Авторите правят отговор на всеки коментар с помощта на Microsoft Word Track Change.
След приключване на редакцията, авторите изпращат преработения ръкопис на сп. „Педагогически форум”. Редактираният ръкопис преминава през преглед от редактора, главния редактор и рецензентите за втория кръг.
Ако редакторът, главният редактор и рецензентите смятат, че преработката е отговорила адекватно на предишните им опасения и ръкописът се е подобрил след ревизията, статията се приема за публикуване.

4. Приемане за публикуване
Когато статиите бъдат приети за публикуване, авторите получават писмо за приемане.

Блок-схема на процедурата за рецензиране peer-review-policy-bg.jpg