За списанието

Електронното научно-методическо списание "Педагогически форум" е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора, България. То е със свободен достъп според определението на BOAI.

Основано е през 2013 година и излиза в четири броя годишно. Списанието е мултидисциплинарно научно издание, включващо всички аспекти на педагогическата наука – теория на възпитанието и дидактика, методика на обучението, организация и управление на образованието.

Списанието е вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране www.nacid.bg

С присвоения DOI (дигитален идентификационен код) всяка статия става "видима" за над 6 милиона потребители на научна литература в целия свят и за над 4500 научни издателства, бази данни и електронни библиотеки. Самата публикация вече може да бъда цитирана в библиографиите единствено със своя DOI.

В електронното списание Педагогически форум се публикуват статии на английски, български и руски език.

Списанието има за цел :
  • да представи международни и национални образователни политики,
  • да публикува научни, научно-популярни, обзорни и информационни психолого-педагогически материали,
  • да популяризира добри национални и международни педагогически практики,
  • да представя новоиздадени книги, свързани с проблемите на образованието,
  • да бъде форум за дискутиране на педагогически проблеми.


Списанието е предназначено за учители, университетски преподаватели, студенти, специализанти и докторанти, специалисти във всички образователни области и степени.