Етична политика

Настоящата Етична издателска политика на е-списание „Педагогически форум“ включва изисквания към авторите, рецензентите, редакторите и издателя на списанието. Тя е съобразена с международните и национални стандарти и етика на публикуване. Етичната издателска политика се прилага за всички участници в процеса на публикуване (автори, рецензенти и редактори). Чрез нея се гарантират обективност, прозрачност и равнопоставеност. При възникване на Етични казуси се предвижда разглеждането им в Етичната комисия на е-списанието.

Отговорности на авторите:
С изпращането на материала си, авторите гарантират, че:
 • работата им не е публикувана другаде;
 • текстът не е изпратен в други списания едновременно с изпращането му в е-списание „Педагогически форум“;
 • работата им е оригинална;
 • цитиранията (ако е приложимо) са коректни и не допускат съмнения за плагиатството, което във всичките му форми се счита за неетично и неприемливо.
 • коректно отразяват авторството и съавторството в предложения материал;
 • ще участват ефективно в процеса на пиър ревю, като своевременно отговорят на запитвания от страна на редакторите и отговарят на коментари на рецензентите;
 • своевременно ще информират редактора при забелязани грешки и неточности, а при невъзможност те да бъдат коригирани, авторите имат право да оттеглят материалите си;
 • съхраняват всички първични данни, които при необходимост биха предоставили за публично обсъждане;
 • при изследвания, свързани с хора или животни:
  • са спазени всички международни, национални, регионални и местни нормативни разпоредби и общочовешките етични норми;
  • са зачетени неприкосновеността и достойнството на личността;
  • е получено писмено съгласие от изследваните лица за доброволното им участие.Отговорности на рецензентите:
С получаването на ръкописа, рецензентите гарантират, че:
 • спазват принципите на обективност, безпристрастност, конфиденциалност;
 • съблюдават дали ръкописът има научен принос и значение за списанието;
 • няма да прави опити да разберат и разкрият самоличността на автора, чийто ръкопис рецензира;
 • в случай, че рецензентите по пряк или косвен начин установят самоличността на автора/ите незабавно информират главния редактор;
 • ще изготвят ясни и конкретни препоръки за корекции, ако това е необходимо;
 • няма да допуснат оценки на личността или професионалните качества на авторите;
 • няма да използват данни от получени за рецензия материали за собствени публикации и лични цели, включително и в случай, че ръкописът не е приет за публикация;
 • ще се стремят към обективност при рецензиране на ръкописите.


Отговорности на редакторите:
С приемането на материала, редакторите гарантират, че:
 • ръкописите се обработват при строга конфиденциалност;
 • се спазват принципите на равнопоставеност, независимо от етнос, пол, религия, сексуална ориентация, политически убеждения и други;
 • при възникването на спор, относно подадена статия, независимо дали е публикувана или е в процес на разглеждане, ще спазват препоръките на Етичната комисия;
 • ще поддържат комуникацията с автора в процеса на пиър ревю, за да се направят необходимите корекции или да се оттегли статията;
 • съдействат и подкрепят автора в процеса на пиър ревюто;
 • всеки приет ръкопис ще бъде предоставен на двама независими рецензенти;
 • ще следят за неетично поведение и плагиатство, като съответните мерки могат да се приложат и пост фактум, при установяване;
 • за проверка на плагиатство ще използват StrikePlagiarism.
 • окончателното решение за публикуване се взема въз основа на оригиналността, яснотата, значението на полученият ръкопис, становищата на рецензентите и визията за съответния брой.


Отговорности на издателя:
С получаването на ръкописа, издателят гарантира, че:
 • разпространява настоящата Етична издателска политика сред заинтересованите лица (автори, рецензенти, редактори);
 • следи за прилагането на Етичната издателска политика;
 • взима всички необходими мерки при нарушаването на Етичната издателска политика;
 • съхранява, обработва и архивира ръкописа в предвидения от закона срок;
 • не допуска съзнателното нарушаване на Етичната издателска политика;
 • запазва правото си да промени изискванията към ръкописите на авторите.


Отговорности на етичната комисия
Етичната комисия съблюдава спазването и обективното прилагане на Етичната издателска политика.
 • Тя може да бъде сезира от всяка страна участваща в процеса на пиър ревю, трети заинтересовани страни или да се самосезира, включително и по казуси свързани с вече публикувани материали.
 • Сигналите до етичната комисия се подават в писмен вид и не могат да бъдат анонимни.
 • На заседанията на етичната комисия могат да присъстват всички заинтересовани страни.
 • При необходимост, Етичната комисия може да поиска независима експертиза по даден казус.
 • Решенията на Етичната комисия се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване и са окончателни.