Електронно списание "Педагогически форум"

Година втора (2014) / Брой втори

Работа по проекти в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в периода 2002-2014 година Работа по проекти в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в периода 2002-2014 година
Година втора (2014) / Брой втори
Ученето през целия живот като иновативна стратегия за развитие на образованието Ученето през целия живот като иновативна стратегия за развитие на образованието
Година втора (2014) / Брой втори
Компетенции на педагогическите специалисти за работа с надарени деца и ученици в началото на XXI век Компетенции на педагогическите специалисти за работа с надарени деца и ученици в началото на XXI век
Година втора (2014) / Брой втори
Квалификация на ресурсния учител за въвеждане на помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици с умствена изостаналост Квалификация на ресурсния учител за въвеждане на помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици с умствена изостаналост
Година втора (2014) / Брой втори
Някои бележки за оценяването на европейски проекти по програмата „Учене през целия живот“ Някои бележки за оценяването на европейски проекти по програмата „Учене през целия живот“
Година втора (2014) / Брой втори
Съдържателно-езиково интегрирано обучение в контекста на университетското образование Съдържателно-езиково интегрирано обучение в контекста на университетското образование
Година втора (2014) / Брой втори
Интерактивен модел за обучение на студентите в граматичните времена в английски език Интерактивен модел за обучение на студентите в граматичните времена в английски език
Година втора (2014) / Брой втори
Социализираща роля на домашната работа в аспекта на глобализиращото се образование Социализираща роля на домашната работа в аспекта на глобализиращото се образование
Година втора (2014) / Брой втори