Електронно списание "Педагогически форум"

Година трета (2015) / Брой първи

(Само)Управление на човешкото поведение: концепция за развитието на Аз-а и човешките потенциали в парадигмата на индивидуалната психология (Само)Управление на човешкото поведение: концепция за развитието на Аз-а и човешките потенциали в парадигмата на индивидуалната психология
Година трета (2015) / Брой първи
Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование
Година трета (2015) / Брой първи
Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас
Година трета (2015) / Брой първи
Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация
Година трета (2015) / Брой първи
Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой първи
Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики
Година трета (2015) / Брой първи
Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители
Година трета (2015) / Брой първи
Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител” Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител”
Година трета (2015) / Брой първи