Политика за защита на личните данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за публикуване на научни статии в електронното списание „Педагогически форум” и ДИПКУ, Тракийски университет


Тракийски университет има формулирана Политика за защита на личните данни, която е достъпна на Интернет страницата - www.uni-sz.bg/lichni-danni/

Настоящият документ определя отношенията между авторите на публикации в електронното списание „Педагогически форум” и ДИПКУ, Тракийски университет и информира за обработването на лични данни. Възможно е документът да претърпи промени, за които авторите се информират своевременно чрез сайта.

За автори се приемат лицата:
 • Попълнили коректно и предали регистрационната форма, поместена на сайта на списанието.
 • Получили потвърждение от ДИПКУ, Тракийски университет за одобрението на изпратената регистрационна форма.
 • Изпратили своите статия/и, оформени спрямо описаните в сайта изисквания, в определените за това срокове.
 • Получили потвърждение от ДИПКУ, Тракийски университет за одобрението на изпратените статии.
 • Заплатили в определените срокове пълния размер на съответната такса за публикациите.
 • Запознати с всички описани на сайта условия и приели тяхното изпълнение.


Авторите се информират, че:
 • Цялата кореспонденция между тях и ДИПКУ, Тракийски университет е конфиденциална. Тя не може да бъде публично оповестявана или предоставяна на трети лица.
 • Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани от ДИПКУ, Тракийски университет за целите на публикационната дейност на е-списание „Педагогически форум“.
 • С получения потребителски профил авторите могат да попълнят регистрационна форма за предаване на статия за обсъждане за публикуване.
 • Предоставените статии ще бъдат съхранявани, обработвани и публикувани от ДИПКУ, Тракийски университет след рецензиране.
 • Авторите могат да следят чрез своите потребителски профили процеса на разглеждане на статиите преди публикуване.
 • Приетите за публикуване статии ще се включват в най-близкия следващ брой на списанието.
 • Неприетите статии ще бъдат изтрити и няма да има информационни следи от тях.
 • Всяка статия се предлага за публикуване лично. Това не може да бъде извършено от друго лице, освен с изричното предварително съгласие на ДИПКУ, Тракийски университет.
 • Не могат да представят статии, неотговарящи на публикационните изисквания на списанието, както и на неговата етична политика.
 • Веднъж заплатена, таксата за публикация не подлежи на възстановяване, освен в случаите, когато публикуването не се осъществи по вина на ДИПКУ, Тракийски университет.


Авторите гарантират, че:
 • Предоставените от тях лични данни са верни и актуални.
 • Предоставените от тях статии са авторски или имат изричното съгласие на техните автори и/или съавтори да бъдат публикувани, както и че те също са запознати и съгласни с настоящите условия, описани в този документ.
 • Носят пълна отговорност за съдържанието на предоставените от тях статии, както и за възможните последствия от публикуването му.


ДИПКУ, Тракийски университет може да откаже регистрация или достъп до сайта на списанието за автори, които:
 • Не желаят да предоставят задължителните данни във формуляра за публикуване.
 • Уронват престижа и/или доброто име на Тракийски университет, авторите на публикации, други лица или организации.


ДИПКУ, Тракийски университет може да откаже публикуването на статии:
 • Неотговарящи на изискванията за публикуване, посочени в сайта.
 • Нямащи връзка с тематичните направления на списанието.
 • С неясни или неуредени авторски права.
 • С доказано плагиатство.
 • Уронващи престижа и/или доброто име на трети лица или организации.