Редакционна политика

Заглавие: Педагогически форум

1. Цел и Обхват: Електронното научно-методическо списание „Педагогически форум“, е мултидисциплинарно научно издание, включващо всички аспекти на педагогическата наука – теория на възпитанието и дидактика, методика на обучението, организация и управление на образованието. Списанието има за цел:
 • да представи международни и национални образователни политики;
 • да публикува научни, научно-популярни, обзорни и информационни психолого-педагогически материали;
 • да популяризира добри национални и международни педагогически практики;
 • да представя новоиздадени книги, свързани с проблемите на образованието;
 • да бъде форум за дискутиране на педагогически проблеми.


2. Подаване на ръкописи: Авторите са поканени да представят научни, научно-популярни, рецензионни и информационни материали. Научните статии трябва да съдържат оригинални научни резултати и идеи. Предложените статии не се редактират. Авторите са отговорни за правописа, пунктуацията, реда на думите, графичното оформление, цитирането и логическата структура на предложените материали. Ръкописите трябва да се придържат към форматните указания и етичните стандарти на списанието (Инструкции за публикуване). Ръкописите се преглеждат от експерти за научна строгост, оригиналност и актуалност.

3. Процес на рецензия: Всички научни статии, публикувани в електронното научно-методическо списание „Педагогически форум“, преминават през пълна партньорска проверка, която използва висококачествена система за партньорска проверка чрез електронно подаване и двойно-сляпо рецензиране на ръкописи (текст на статията, резюме, ключови думи, фигури и таблици) от двама рецензенти, с подходяща квалификация (Политика за рецензиране).
Редакционният екип гарантира поверителност, безпристрастност, обективност и конструктивна обратна връзка по време на процеса на рецензия.

4. Политика за отворен достъп: Е-списание „Предагогически форум“, издавано от ДИПКУ – Тракийски университет, е с отворен достъп според инициативата Budapest Open Access Initiative (BOAI). Предоставя свободен и незабавен достъп до своето съдържание, като повишава глобалното споделяне на знание и достъпност, насърчавайки сътрудничество в научна среда (Отворен достъп).

5. Етика на публикацията: Етичната политика на е-списание „Педагогически форум“ включва изисквания към авторите, рецензентите, редакторите и издателя на списанието https://www.dipkusz-forum.net/information/ethical-policy. Тя е съобразена с международните и национални стандарти и етика на публикуване. Етичната издателска политика се прилага за всички участници в процеса на публикуване (автори, рецензенти и редактори). Чрез нея се гарантират обективност, прозрачност и равнопоставеност. При възникване на Етични казуси се предвижда разглеждането им в Етичната комисия на е-списанието. Списанието следва насоките, предоставени от Комитета по етика на публикуването (COPE) за справяне с етичните въпроси.

6. Авторско право и лицензиране: Авторите запазват авторските си права върху своите произведения, публикувани в списанието. Статиите се публикуват под лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International, който позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане във всякакъв вид, при условие че оригиналната работа е правилно цитирана.

7. Архивиране и запазване: Педагогическият форум има комплексна и прозрачна стратегия за запазване, която гарантира научното знание за дългосрочен период:
 • Политика на отворен достъп – моделът на отворен достъп спомага за по-широко разпространение и запазване на научната работа.
 • BPOS - българският портал за отворена наука e националното хранилище, в което учени и организации разпространяват и съхраняват научни публикации и резултати от своите изследвания.
 • DOI – присвояването на DOI на статиите помага за постоянна и уникална идентификация, улеснявайки надеждно свързване, дори ако списанието премести съдържанието си.
 • CEEOL – сътрудничеството с библиотеки осигурява запазване на научното съдържание.
 • Редовни резервни копия – поддържането на редовни резервни копия на електронното съдържание е основна практика за предпазване от загуба на данни.
 • Създаване на версии – управлението на версиите на статиите и ясното отбелязване на актуализации и корекции гарантират надежден исторически запис.

8. Корекции и оттегляния: Педагогическият форум поддържа ангажимент за безпристрастност и обективност при оценяване на публикациите, без влияние на политически решения, геополитически конфликти или териториални спорове.
 • Конфликт на интереси[/b] – конфликт на интереси възниква, когато редакторът или рецензентът е ръководил някой от авторите, работи в същия университет или изследователски център, споделя близки семейни отношения или има други професионални или лични зависимости, които могат да компрометират безпристрастната оценка на ръкописа. Авторите се призовават да разкриват потенциални конфликти на интереси по време на изпращане, а рецензентите са внимателно подбрани, за да се избегнат конфликти, като се изисква информиране на редакторите, ако възникне такъв конфликт.
 • Несъответствие с публикационните стандарти, включително плагиатство[/b] – рецензентите са призовани да уведомяват Редакционната колегия, ако заподозрат манипулации с данни, значителни грешки или изпуснати ключови резултати, както и случаи на плагиатство. Насоките на COPE, достъпни на https://publicationethics.org/oversight, предоставят конкретни подробности за такива случаи. Изпратените ръкописи с идентифицирано плагиатство (включително вече публикувани идеи, данни или текст от други учени, които не са посочени като автори) ще бъдат незабавно отхвърлени. Дублиране на работа възниква, когато значителни части от предишни публикувани материали от други автори се използват повторно без подходящи препратки към оригиналната публикация. Политиката на Педагогически форум не толерира такива случаи. В случай, че плагиатство или дублиране на публикация бъде открито след публикуване на статия, ще бъде публикувано съобщение на уебсайта, а Редакционната колегия ще обсъди инициирането на процедура за оттегляне.
 • Случаи, когато дадена статия е обект на неправомерно поведение - необходимо е уведомяване на главния редактор в случай на отклонение от етичните насоки на Педагогически форум. Редакционният съвет взема решение въз основа на доказателства за неправомерно поведение и запазва поверителността при разглеждането на случая. Ако авторите си сътрудничат при разрешаването на идентифицирания проблем след уведомление от рецензента, статията се подлага на оценка, в противен случай се отхвърля. Редакционната колегия има право да наложи петгодишно ограничение за бъдещи публикации от автора(ите). Тези случаи се придържат към насоките, очертани от COPE.
 • Случаи, изискващи оттегляне на статия - в съответствие с насоките, посочени в Указанията за оттегляне на COPE, дадена статия може да бъде оттеглена, ако авторите признаят значителни грешки или в случаи на неправомерно поведение. Оттеглянето е приложимо, когато резултатите са били публикувани преди това без подходящо препращане или когато се установи плагиатство. Редакционната колегия на Педагогически форум взема решение за оттегляне на статия след задълбочено разглеждане на всеки случай, като информацията е получена от редактори, автори или читатели. Оттеглената статия остава на страницата на Педагогическия форум с воден знак „Оттеглено“ и се разкрива информация относно оттеглянето.
 • Случаи с установени етични проблеми[/b] – израз на загриженост може да бъде разглеждан, когато има доказателства за неправилно проведени експерименти или публикувани данни. Работата няма да бъде публикувана, докато случаят не бъде изяснен. Авторите и техните институции се насърчават да помагат в този процес.
 • Процедура за обжалване[/b] – авторите имат възможност да обосноват своите гледни точки, като отговорят на редакторските коментари, но не трябва да пренебрегват критичните забележки, направени по време на процеса на оценяване. Личните квалификации на участниците в редакционния процес не са позволени. Авторите могат да подават обжалвания срещу редакторските решения в редакцията на Педагогически форум чрез имейл на dipku.forum@gmail.com. Главният редактор отговаря за контактите с авторите в процеса на оценка.

9. Редакторска независимост: Редакционният екип запазва независимост в процеса на вземане на решения, гарантирайки безпристрастна и обективна оценка на материалите. Решенията, взети от редакционния екип, се коренят в качеството на работата и нейния ценен принос към научната общност.

10. Признание на рецензентите: Списанието признава и оценява ценния принос на рецензентите. Рецензентите получават признание за техния опит и отдаденост в поддържането на качеството и почтеността на процеса на партньорска проверка.

11. Редакционна колегия: Редакционната колегия се състои от експерти от различни научни дисциплини и предлага географско разнообразие според целта и обхвата на списанието. Членовете на борда предоставят насоки относно политиките на списанието, допринасят за редакционните решения и поддържат ангажимента на списанието към съвършенство.