Електронно списание "Педагогически форум"

Година първа (2013) / Брой трети

Концепция за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” Концепция за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”
Година първа (2013) / Брой трети
Повишаване качеството на обучението на студентите по педагогика чрез прилагане на ефективни консултативни техники Повишаване качеството на обучението на студентите по педагогика чрез прилагане на ефективни консултативни техники
Година първа (2013) / Брой трети
Преддипломният стаж – важна стъпка за придобиване на професионална компетентност от студентите рентгенови лаборанти Преддипломният стаж – важна стъпка за придобиване на професионална компетентност от студентите рентгенови лаборанти
Година първа (2013) / Брой трети
Формирането на нагласи и потребности за непрекъснато обучение у студентите в специалност „Медицинска сестра“ – гаранция за качествено овладяване на съвременните стандарти за грижи за болни с увреждания Формирането на нагласи и потребности за непрекъснато обучение у студентите в специалност „Медицинска сестра“ – гаранция за качествено овладяване на съвременните стандарти за грижи за болни с увреждания
Година първа (2013) / Брой трети
Съвременни тенденции в обучението по методика на преподаването по технически дисциплини Съвременни тенденции в обучението по методика на преподаването по технически дисциплини
Година първа (2013) / Брой трети