Електронно списание "Педагогически форум"

Избрани непараметрични методи за обработка на статистическите резултати от емпирични педагогически изследвания Избрани непараметрични методи за обработка на статистическите резултати от емпирични педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой втори
(Само)Управление на човешкото поведение: концепция за развитието на Аз-а и човешките потенциали в парадигмата на индивидуалната психология (Само)Управление на човешкото поведение: концепция за развитието на Аз-а и човешките потенциали в парадигмата на индивидуалната психология
Година трета (2015) / Брой първи
Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование
Година трета (2015) / Брой първи
Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас
Година трета (2015) / Брой първи
Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация
Година трета (2015) / Брой първи
Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой първи
Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики
Година трета (2015) / Брой първи
Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители
Година трета (2015) / Брой първи
Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител” Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител”
Година трета (2015) / Брой първи
Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.) Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.)
Година втора (2014) / Брой четвърти
Четене и зрително възприемане на речта при лица със слухови нарушения Четене и зрително възприемане на речта при лица със слухови нарушения
Година втора (2014) / Брой четвърти
Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност
Година втора (2014) / Брой четвърти
Използване на ролевата игра в час по български език в 5. клас за усвояване на речевия етикет при ученици билингви Използване на ролевата игра в час по български език в 5. клас за усвояване на речевия етикет при ученици билингви
Година втора (2014) / Брой четвърти
Национално външно оценяване по „Човекът и обществото“ и гражданското образование (или за националното външно оценяване по „Човекът и обществото“ като инструмент за оценка на граждански умения) Национално външно оценяване по „Човекът и обществото“ и гражданското образование (или за националното външно оценяване по „Човекът и обществото“ като инструмент за оценка на граждански умения)
Година втора (2014) / Брой четвърти
Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците
Година втора (2014) / Брой четвърти