Електронно списание "Педагогически форум"

Модел за функциониране на рефлексивна технология в обучението по биология (9. – 12. Клас) Модел за функциониране на рефлексивна технология в обучението по биология (9. – 12. Клас)
Година трета (2015) / Брой втори
Влияние на дейностно ориентирания подход върху педагогическата компетентност на учителите Влияние на дейностно ориентирания подход върху педагогическата компетентност на учителите
Година трета (2015) / Брой втори
Потребности и изисквания на системата на здравеопазването към професионалната подготовка на рентгенови лаборанти Потребности и изисквания на системата на здравеопазването към професионалната подготовка на рентгенови лаборанти
Година трета (2015) / Брой втори
Избрани непараметрични методи за обработка на статистическите резултати от емпирични педагогически изследвания Избрани непараметрични методи за обработка на статистическите резултати от емпирични педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой втори
(Само)Управление на човешкото поведение: концепция за развитието на Аз-а и човешките потенциали в парадигмата на индивидуалната психология (Само)Управление на човешкото поведение: концепция за развитието на Аз-а и човешките потенциали в парадигмата на индивидуалната психология
Година трета (2015) / Брой първи
Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование
Година трета (2015) / Брой първи
Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас
Година трета (2015) / Брой първи
Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация
Година трета (2015) / Брой първи
Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой първи
Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики
Година трета (2015) / Брой първи
Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители
Година трета (2015) / Брой първи
Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител” Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител”
Година трета (2015) / Брой първи
Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.) Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.)
Година втора (2014) / Брой четвърти