Електронно списание "Педагогически форум"

Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев
Година седма (2019) / Брой трети
Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието
Година седма (2019) / Брой втори
Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор
Година седма (2019) / Брой втори
Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия
Година седма (2019) / Брой втори
Алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация при деца със синдром на Даун Алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация при деца със синдром на Даун
Година седма (2019) / Брой втори
Интересът към учебния предмет и самооценяването на емоциите удоволствие, тревожност и скука от учениците в прогимназиалния етап на обучение Интересът към учебния предмет и самооценяването на емоциите удоволствие, тревожност и скука от учениците в прогимназиалния етап на обучение
Година седма (2019) / Брой втори
Рефлексивният подход в акдемичната практическа подготовка на студентите педагози Рефлексивният подход в акдемичната практическа подготовка на студентите педагози
Година седма (2019) / Брой втори
Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда
Година седма (2019) / Брой втори
Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)
Година седма (2019) / Брой втори
Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)
Година седма (2019) / Брой втори
За професията учител през призмата на нормативност, теория и операционалност За професията учител през призмата на нормативност, теория и операционалност
Година седма (2019) / Брой първи
Ролята на методите за ограмотяване при овладяването на писмения език от ученици с дислексия на развитието Ролята на методите за ограмотяване при овладяването на писмения език от ученици с дислексия на развитието
Година седма (2019) / Брой първи
Нагласи към приобщаващото образование на учениците с церебрална парализа Нагласи към приобщаващото образование на учениците с церебрална парализа
Година седма (2019) / Брой първи
Изкуството като средство за развиване на обучителния и творчески потенциал при деца и ученици със специфични обучителни трудности Изкуството като средство за развиване на обучителния и творчески потенциал при деца и ученици със специфични обучителни трудности
Година седма (2019) / Брой първи
Формиране на професионална компетентност за адаптирано физическо възпитание Формиране на професионална компетентност за адаптирано физическо възпитание
Година седма (2019) / Брой първи
Актуалност и значение на спортно-анимационната компетентност на педагога Актуалност и значение на спортно-анимационната компетентност на педагога
Година седма (2019) / Брой първи
Използване на учебно–игрови техники в обучението по География и икономика Използване на учебно–игрови техники в обучението по География и икономика
Година седма (2019) / Брой първи
Рефлексивна технология за развиване на педагогически компетентности в интеркултурна образователна среда Рефлексивна технология за развиване на педагогически компетентности в интеркултурна образователна среда
Година шеста (2018) / Брой четвърти