Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация

В материала се разглежда важен за нашето образование проблем - повишаване на неговото качеството и ефективност. В този аспект се интерпретира ролята на професионалното портфолио като външен мотиватор за стимулиране на професионалното развитие/саморазвитие на педагогическите специалисти, за повишаване нивото на тяхната компетентност.В контекста на рефлексивния подход е подчертано голямото значение на професионалната рефлексия за развитие на трите ключови компетентности свързани с дейността на педагогическите специалисти: за работа с другите; за работа със знания, технологии и информация и за работа с обществото.Основният механизъм за това са рефлексивните по характер материали и процедури.