Реални измерения на бинарните лекции в тематичната специализация по "Игровизация и инструменти за нейното приложение"

На съвременния учител са необходими знания за методи, които осигуряват активното участие на обучаваните в учебния процес. Игровизацията има доказани възможности в тази насока и се определя като един от успешните иновативни методи на обучение през XXI век. Усвояването на този метод от учителите е предмет на тематични специализации, които в една или друга степен се превръщат за участниците в един лесно оценим пример на организация на обучителен процес. В настоящата статия се споделя опит в организирането на такава специализация чрез съвместно преподаване или бинарни лекции. Описаният модел на съвместно преподаване, води до резултатно обучение на учителите в специализацията според мнението на самите учители, които над 50 % са преподаватели в Център за подкрепа на деца със специални образователни потребности (СОП).