Възможностите на модел за супервизия, приложен на социално-педагогически специалисти от социалните услуги и образователната сфера

Ефективността на супервизията за специалисти от помагащите професии е безспорна. У нас, дейностите за деца и младежи с увреждания са поети от професионалисти, заети в две основни сфери – образование и социални дейности. При последните се предвижда супервизия частично, а за другите няма такова условие. Що се отнася до интервенциите свързани с деца и младежи с увреждания, извън България има професионално диференциране. Появява се клиничен аспект на супервизията. Тези обстоятелства повдигат въпроса дали общ подход на супервизията влияе в еднаква сила и степен за тези професионалисти. Отговорът дава разкриването на значими обстоятелства за супервизията и посочва аспектите й на влияние при специалистите от двете сфери – образование и социални дейности, които работят с деца и младежи с увреждания.