Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение)

Управлението на онлайн класна стая е нововъведение в цялостния образователен процес. Неговите основни характеристики – педагогическо общуване, дигитална методология и качество на обучение в онлайн среда са основните смислови опори, върху които се гради настоящата статия. Представени са емпирични резултати от проведено проучване на учители. Професионалната им рефлексия очертава три изследователски профила: личностно-професионален, педагого-методологичен, компетентностно-рефлексивен. В педагогическия анализ на тези профили се оформят редица изводи за управлението на онлайн класната стая в процес на дистанционно обучение. Те са свързани с въпроси като надбазисни методологични умения, дигитални умения на учителите; качество на обучение, продължаваща квалификация и др.. Поставя се въпроса за развиване на дигитална методология за по-успешно управление на онлайн класната стая в процес на дистанционно обучение.