Единство и борба на дидактиката и автодидактиката

В статията е описано развитието на категориите дидактика и автодидактика с помощта на диахроничния подход. Отношението между дидактиката, като главна и традиционна част на педагогическата наука, и автодидактиката, като нейна разновидност и алтернатива, е представено в контекста на закона за единство и борба на противоположностите, който се явява „ядро” на диалектиката. Аргументирана е валидността на общите закони на диалектиката и връзката им с педагогическата наука. От философско-педагогическа гледна точка са формулирани основни принципни положения, произтичащи от взаимообусловеността и противоречивостта в системата дидактика-автодидактика като фактори за устойчиво развитие на образованието.