Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.)

Разработката представя идеи за осъщестяването на пълноценен литературнообразователен дискурс в 7. кл. – класът, с който завършва основната образователна степен. Разгледаните обективни и субективни предпоставки за случващото се в съвременното литературнообразователно поле, подкрепени с актуални научни постановки за интерпретация на литературния текст, аргументират необходимостта от съвместяване на „затворен“ и „отворен“ прочит на текста още в основната образователна степен. Илюстрираният непресекващ диалог между класическите литературни текстове, плод на генерираните от тях множество смисли – колкото вечни и универсални, толкова и кореспондиращи с днешното време, утвърждава тезата ,че когато подходът провокира любознателността на седмокласниците, те „четат“.