Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България

Световната икономическа криза от 2008 г. постави висшето образование (ВО) в трудна ситуация, но също така подтикна сектора към интензивни реформи и подобрения.
Тази статия се фокусира върху „Стратегията за развитие на ВО в РБългария 2014-2020“.В нея се изследват стратегическите усилия на българското правителство да се съобрази с европейските насоки и да осигури устойчив растеж за сектора. Нашият изследователски въпрос е „Доколко Стратегията за развитие е способна да преодолее икономическите и системни ограничения пред българското ВО?“. Институциите на ВО са подвластни на различни външни и вътрешни фактори.В рамките на ЕС се търси баланс чрез подпомагане/ финансиране на сектора си от различни източници -бюджет, сту-дентски такси, донори, програми на ниво ЕС.Тъй като всяка конкретна национална стратегия за ВО в рамките на ЕС задължително е поставена в общ контекст, ние се спряхме на качествен анализ на случай (казус) като изследователски подход, за да проу-чим как натискът от средата се повлияваот стратегическите действия на национално ниво. Като качествен метод, той дава възможност да се анализират конкретни мерки в съществуващия контекст и взаимна връзка и да се оцени тяхното въздействие.
Тезата, която защитаваме е, че действията, предложени в рамките на стратегията, имат потенциала да преодолеят забавянето, регионалната изолация и негативното въздействие на икономическите фактори. Въпреки това ключовите елементи, от които зависи успехът или неуспехът на тази стратегия, са механизмите за контрол и подходът към изпълнението. Недостатъците в тези два аспекта на стратегическите действия в областта на ВОще очертаят разликата между стратегия за придобиване на дългосрочни ползи или просто документза представяне пред международните институции.