Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации

Стратегическото планиране е основна управленска дейност на училищните организации. То дава възможност на ръководството да намира адекватни отговори на проблеми, предизвикани от промени във външната среда, които изискват дългосрочни решения.
В статията се анализират основните аспекти на същността и реализирането на стратегическото планиране в училищата. Поставя се акцент на разработването на Стратегията на училището чрез използване на подхода на въпросите. Анализът показва как методът на W-въпросите може да улесни изработването на стратегия за развитие на училищната институция като план за действие, пътната карта, която определя приоритетите й в отговор на очакванията на учениците, родителите и обществото.