Електронно списание "Педагогически форум"

Мотивация за избор на професията медицинска сестра Мотивация за избор на професията медицинска сестра
Година осма (2020) / Брой втори
Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента) Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента)
Година осма (2020) / Брой втори
Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители
Година осма (2020) / Брой първи
GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп
Година осма (2020) / Брой първи
Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас
Година осма (2020) / Брой първи
Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа
Година осма (2020) / Брой първи
Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев) Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев)
Година осма (2020) / Брой първи
Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение
Година осма (2020) / Брой първи
Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност
Година осма (2020) / Брой първи
Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика
Година седма (2019) / Брой четвърти
Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания
Година седма (2019) / Брой четвърти
Значение на темперамента на класния ръководител за училищните постижения на учениците в 9 клас Значение на темперамента на класния ръководител за училищните постижения на учениците в 9 клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Художествената вселена и нейните необозрими „мостове“ – смислови връзки и междутекстови препратки между литературните творби, изучавани в шести клас Художествената вселена и нейните необозрими „мостове“ – смислови връзки и междутекстови препратки между литературните творби, изучавани в шести клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас
Година седма (2019) / Брой трети