Електронно списание "Педагогически форум"

Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование Преподаване чрез казуси в аксеологията на гражданското образование
Година трета (2015) / Брой първи
Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас Инструменти за модерно мислене в обучението по математика в първи клас
Година трета (2015) / Брой първи
Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация Знакочетенето – интерпретационна основа на литературната комуникация
Година трета (2015) / Брой първи
Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания Педагогическата диагностика като елемент от емпиричните педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой първи
Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики
Година трета (2015) / Брой първи
Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители Структурата на професионалната устойчивост към педагогическата професия при студентите инженер-учители
Година трета (2015) / Брой първи
Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител” Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител”
Година трета (2015) / Брой първи
Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.) Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.)
Година втора (2014) / Брой четвърти
Четене и зрително възприемане на речта при лица със слухови нарушения Четене и зрително възприемане на речта при лица със слухови нарушения
Година втора (2014) / Брой четвърти
Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност
Година втора (2014) / Брой четвърти
Използване на ролевата игра в час по български език в 5. клас за усвояване на речевия етикет при ученици билингви Използване на ролевата игра в час по български език в 5. клас за усвояване на речевия етикет при ученици билингви
Година втора (2014) / Брой четвърти
Национално външно оценяване по „Човекът и обществото“ и гражданското образование (или за националното външно оценяване по „Човекът и обществото“ като инструмент за оценка на граждански умения) Национално външно оценяване по „Човекът и обществото“ и гражданското образование (или за националното външно оценяване по „Човекът и обществото“ като инструмент за оценка на граждански умения)
Година втора (2014) / Брой четвърти
Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците
Година втора (2014) / Брой четвърти
Разработване на статистическа процедура за провеждане на емпирично педагогическо изследване Разработване на статистическа процедура за провеждане на емпирично педагогическо изследване
Година втора (2014) / Брой четвърти
Умения в 21 век /област висше образование/ Умения в 21 век /област висше образование/
Година втора (2014) / Брой трети
От „образование без предразсъдъци” към справедливо социално измерение От „образование без предразсъдъци” към справедливо социално измерение
Година втора (2014) / Брой трети