Електронно списание "Педагогически форум"

Дидактически модел за приложение на ИКТ в образованието Дидактически модел за приложение на ИКТ в образованието
Година трета (2015) / Брой четвърти
Вибро-тактилна чувствителност и зрително възприемане на речта при лица с предлингвистична глухота Вибро-тактилна чувствителност и зрително възприемане на речта при лица с предлингвистична глухота
Година трета (2015) / Брой четвърти
Първа студентска олимпиада по дескриптивна геометрия в България Първа студентска олимпиада по дескриптивна геометрия в България
Година трета (2015) / Брой четвърти
Терминални ценности на студенти от педагогически специалности Терминални ценности на студенти от педагогически специалности
Година трета (2015) / Брой трети
Мениджмънт на образователната среда за развитие на креативността и творчеството Мениджмънт на образователната среда за развитие на креативността и творчеството
Година трета (2015) / Брой трети
Влиянието на социума върху развитието на надарени и талантливи деца Влиянието на социума върху развитието на надарени и талантливи деца
Година трета (2015) / Брой трети
Работата с надарени деца в България – взаимодействие между политики, теории и практики Работата с надарени деца в България – взаимодействие между политики, теории и практики
Година трета (2015) / Брой трети
Ресурси за привлекателно обучение по природни и инженерни науки, математика и технологии в проекта Scientix Ресурси за привлекателно обучение по природни и инженерни науки, математика и технологии в проекта Scientix
Година трета (2015) / Брой трети
Междукултурният диалог като мощен инструмент за развиване на интеркултурната компетентност на учениците Междукултурният диалог като мощен инструмент за развиване на интеркултурната компетентност на учениците
Година трета (2015) / Брой трети
Л. С. Виготски за кризата в отношенията възрастен-дете през ранното детство Л. С. Виготски за кризата в отношенията възрастен-дете през ранното детство
Година трета (2015) / Брой втори
За правата на детето, лишено от родителска грижа в институцията „Дом” За правата на детето, лишено от родителска грижа в институцията „Дом”
Година трета (2015) / Брой втори
Модел за функциониране на рефлексивна технология в обучението по биология (9. – 12. Клас) Модел за функциониране на рефлексивна технология в обучението по биология (9. – 12. Клас)
Година трета (2015) / Брой втори
Влияние на дейностно ориентирания подход върху педагогическата компетентност на учителите Влияние на дейностно ориентирания подход върху педагогическата компетентност на учителите
Година трета (2015) / Брой втори
Потребности и изисквания на системата на здравеопазването към професионалната подготовка на рентгенови лаборанти Потребности и изисквания на системата на здравеопазването към професионалната подготовка на рентгенови лаборанти
Година трета (2015) / Брой втори