Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа

Актуални проблеми, касаещи сферата на образованието, са причините за изоставане на учениците в усвояването на нов учебен материал и ранното им отпадане от училище. И зад двата проблема се крият психологически причини като ниска устойчивост на вниманието, слаби комуникативни умения и липса на позитивна среда. Това изследване има за цел да докаже, че устойчивостта на вниманието влияе пряко върху социалния статус на учениците в класа, а оттам и върху цялостното им развитие и начина, по който те се чувстват в групата. Полагането на усилия за повишаване на устойчивостта на вниманието на учениците, би могло да доведе до повишаване на социалния статус, а оттам и до създаване на една благоприятна и позитивна среда за цялостно развитие на индивида.