Мотивация за избор на професията медицинска сестра

Бързото развитие на диагностичните, терапевтичните и фармацевтичните медицински технологии са предпоставка за наличието на високообразовани медицински специалисти. Необходимостта от такива специалисти, нараства неимоверно много в целия свят. Това е сериозен проблем и в нашата страна, който намира обективно отражение в Националната здравна стратегия 2014-2020г. От особено значение за решаването на този проблем е изучаването на механизмите за мотивация и повишаване на интереса особено за сестринската професия, тъй като медицинските сестри са важен и ценен ресурс на здравеопазната система, а и предоставя възможност за широк спектър на реализация. Това прави проблемът за системното проучване на професионалната ориентация и мотивацията на бъдещите медицински сестри изключително значим не само от гледна точка на избора на професия, но и от гледна точка на адекватния избор на начален старт в кариерата (Георгиева : Нури, 2013).