Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители

Дигитализацията на съвременния свят прави темата за емоционалната интелигентност все по-актуална. Емоционалната интелигентност се превръща в основна характеристика на съвременния човек и затова необходимостта от нейното изучаване, изследване и развиване в образователната среда е от изключително значение. Все още малко се говори за емоционалната интелигентност на учителите. Настоящото изследване е ориентирано към тях и тяхната самооценка по отношение на този личностен конструкт. Чрез самооценъчен въпросник учителите определят нивото на персоналната си емоционална осъзнатост, емоционалното самоуправление, социалната емоционална осъзнатост и управлението на взаимоотношенията – основни маркери на емоционалната интелигентност. Резултатите се свързват с усещането за благополучие и проблема за стреса при учителите.