Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас

Целта на настоящото изследване е да потърси теоретично и емпирично обоснована връзка между нагласите – вътрешни и външни, определящи мотивацията на юноши в 11 и 12 клас и тяхното психично благополучие. Материалистичната ориентация изразена в предпочитане на външни ценности като богатство, слава и имидж, докато вътрешните нагласи са свързани с предпочитание на ориентация към личностно развитие, позитивни взаимоотношения с другите и принос към обществото. Високо ниво психично благополучие се разглежда чрез наличие на шестте елемента на К. Риф- приемане на себе си, положително взаимодействие с другите, автнономност, управление на средата, смисъл, личностно развитие. В изследването участват 50 ученици, които доброволно са попълнили въпросниците.