Електронно списание "Педагогически форум"

Разработване на статистическа процедура за провеждане на емпирично педагогическо изследване Разработване на статистическа процедура за провеждане на емпирично педагогическо изследване
Година втора (2014) / Брой четвърти
Умения в 21 век /област висше образование/ Умения в 21 век /област висше образование/
Година втора (2014) / Брой трети
От „образование без предразсъдъци” към справедливо социално измерение От „образование без предразсъдъци” към справедливо социално измерение
Година втора (2014) / Брой трети
Четивната грамотност на учениците или как се чете в българското средно училище Четивната грамотност на учениците или как се чете в българското средно училище
Година втора (2014) / Брой трети
Общуването в игра за усвояване на математически знания с ученици от пети клас Общуването в игра за усвояване на математически знания с ученици от пети клас
Година втора (2014) / Брой трети
Проучване на професионално квалификационни степени по специална педагогика в България, защитени в ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара Загора в периода 2004 – 2014 г. Проучване на професионално квалификационни степени по специална педагогика в България, защитени в ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара Загора в периода 2004 – 2014 г.
Година втора (2014) / Брой трети
Работа по проекти в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в периода 2002-2014 година Работа по проекти в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в периода 2002-2014 година
Година втора (2014) / Брой втори
Ученето през целия живот като иновативна стратегия за развитие на образованието Ученето през целия живот като иновативна стратегия за развитие на образованието
Година втора (2014) / Брой втори
Компетенции на педагогическите специалисти за работа с надарени деца и ученици в началото на XXI век Компетенции на педагогическите специалисти за работа с надарени деца и ученици в началото на XXI век
Година втора (2014) / Брой втори
Квалификация на ресурсния учител за въвеждане на помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици с умствена изостаналост Квалификация на ресурсния учител за въвеждане на помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици с умствена изостаналост
Година втора (2014) / Брой втори
Някои бележки за оценяването на европейски проекти по програмата „Учене през целия живот“ Някои бележки за оценяването на европейски проекти по програмата „Учене през целия живот“
Година втора (2014) / Брой втори
Съдържателно-езиково интегрирано обучение в контекста на университетското образование Съдържателно-езиково интегрирано обучение в контекста на университетското образование
Година втора (2014) / Брой втори