Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение

Целта на статията е изследване на нагласите на детски и начални учители за приобщаването на деца със специални образователни потребности в заниманията по физическо възпитание.
В проучването участват 120 детски учители и 100 начални учители. Те попълват модифициран и адаптиран вариант на анкетната карта „Нагласи към обучение на лица с физически увреждания по физическо възпитание“ на Кудлачек.
Резултатите показват, че нагласите на респондентите за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение са по-скоро положителни. Учителите, които имат опит в приобщаващото физическо възпитание, чувстват се по-подготвени и по-уверени в компетентността си да го осъществят, са с по-изразени приобщаващи нагласи. От друга страна, по-възрастните участници и тези с повече педагогически стаж са с по-слабо изразени и не толкова положителни приобщаващи нагласи.