Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев)

В статията се разглеждат няколко добри практики на Основно училище „Никола Прокопиев“, използвани в работата на учителя и насочени към получаване на оптимални резултати в лингвистичната социализация на децата и учениците билингви от ромския етнос. Този процес е разгледан през призмата на европейските директиви за работа в билингвална среда и различията в подходите свързани с образователната интеграция и овладяването на официалния език на страната от децата на семействата, принадлежащи към етническите малцинства.