Личностно-ориентиран модел в подготовката на „инженер - учител”

Обемът и съдържанието на професията „инженер с професионална квалификация учител” е необходимо да се разглежда като комплексно съчетание на инженерни, психолого-педагогически и методически компоненти. Качественото им усвояване ще даде възможност на личността, в определена степен най-пълно да изпълнява възложените й функции. Важен в тази връзка е въпросът „В какво се изразява педагогическата същност на професията „инженер-учител”? От дългогодишната работа при подготовката на такъв род специалисти, се стигна до обособяването на специфичен Личностно-ориентиран модел, разкриващ педагогическата същност на този процес. В представената работа е разработена неговата структура.