Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания

През последните години все повече се експлицира идеята за проучване на сензомоторната интеграция, като ключов компонент от алтернативната терапия при деца с множество увреждания. Изследват се ефектите на влияние върху развитието, обучението, емоциите и поведението на тези деца в условията на специално организирана мултисензорна среда.
Статията предоставя преглед на сензорно-базирани интервенции, сред които най-голямо внимание заслужава сензорната стая като обособено пространство за преодоляване на сензорноинтегративната дисфункция. Представена е теорията за сензомоторната интеграция и са описани различни варианти на нарушения. Откроени са функционалните аспекти на сензорната стая и организацията на дейностите в нея. Изведен е възрастов критерий за ефективно оползотворяване на мултисензорното пространство.