Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл)

В синхрон с актуалните образователни тези, настоящата публикация отчита ролята на компетентностния подход за съвременното литературно образование, като се съсредоточава върху литературнообразователния дискурс в първи гимназиален етап (8. – 10. кл.). Разработката онагледява функционализацията на компетентностния подход при преподаването на литература в българското училище, както и релацията му със специфичните литературнообразователни подходи – тематичен и междутекстов. Изследването репрезентира идеи за изучаване на включени в учебните програми по литература (за съответните класове) творби, съвместяващи научни тези и литературнообразователна прагматика, фокусирайки се върху разгръщането на тематичната верига „родното и чуждото“ и генерираните интертекстуални алюзии.