Методически вариант за създаване и разрешаване на учебна ситуация при формиране на екологична култура в обучението по химия и опазване на околната среда

В статията се разглеждат схващания за същността на учебната ситуация, някои от най-често използваните видове ситуации в обучението по природни науки. Описани са различни начини за създаване на учебна ситуация и основните методически изисквания към тях. Дадени са примери за ситуации, последователност от действия за превръщане на една учебна задача в учебна ситуация. Показан е вариант за развитие на учебната ситуация на различни познавателни нива. Начинът на представяне на примерите позволява учителят така да преформулира учебната ситуация, че тя да бъде подходяща за различни възрастови групи и ученици с различни познавателни способности и интереси.