Програма за преподаване на благополучие при ученици от четвърти клас

фокуса на съвременното образование. Връзката между социално-емоционално развитие и академични постижения е научно доказана в множество изследвания. Увеличава се броят на целенасочено разработвани програми за вплитане на социално-емоционално учене като елемент от цялостен подход в образованието. Статията очертава парадигмата на благополучието в светлината на концепцията на позитивната психология; представя основни акценти от програма за преподаване на благополучието в училище, структурирана в рамките на 10 часа, приложима във всички образователни етапи на средното образование. Изложението конкретизира елементите, съставящи благополучието; представя упражнения и интервенции, допринасящи за усилване на личното и общото благополучие; допълва с резултати и изводи от изследване на социалното и емоционалното здраве на ученици от четвърти клас.