Декоративното рисуване в ритмично организираните рисунки, като форма на изграждане на двигателни умения и усещания за съгласуваност у децата в предучилищна възраст

При създаването на декоративни рисунки, децата от предучилищна възраст изграждат стилизирани форми - елементи и орнаменти, ритмично свързани в декоративни композиции. Използването на ритъма като основно изразно средство е в основата на усъвършенстване на контролирани двигателни умения, които са необходимо условие за изграждането на писмената реч. Развиването на усета за съгласуваност между отделните елементи и свързването им в единна цялост е предизвикателството при изграждането на декоративната композиция. Използването на точен брой декоративни елементи и тяхното логично и ритмично редуване в композицията способстват за изграждането на усещане на съгласуваност и съвършенство при декоративните рисунки на децата в предучилищна възраст.