Основни характеристики на дигиталните инструменти и приложението им в обучението

Настоящата работа е посветена на представянето на различни дигитални инструменти, благодарение на които традиционната класна стая успешно може да се превърне в иновативна такава. Инструментите са подходящи за внедряване в учебния процес (както при присъствена форма на обучение, така и при дистанционна), като са предпоставка за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците. За учителите са още едно допълнително средство за включване на интерактивността в учебния процес, за привличане на вниманието на учениците и за повишаване на мотивацията им. Представените технологии са съобразени с голяма част от препоръките, поставени в Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp) и в рамката за необходимите на 21-ви век умения за учене. Включените инструменти са свързани с развиване на уменията за комуникация и работа в сътрудничество, със създаване на дигитално съдържание, с развиване на критично мислене и решаване на проблеми и с развиване на креативността и иновативното мислене. Описаните дигитални инструменти са застъпени като тема в различни квалификационни курсове, предоставяни от Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към ПУ „Паисий Хилендарски“, като вече обучените учители ги апробират ежедневно в учебния процес и забелязват положителното им влияние върху учениците.