Европейски политики и практики за развитие на умения за управление на кариерата

В статията се анализира разработването на европейска и национални рамки за умения за управление на кариерата. Обсъждат се европейски практики за развитие на умения за управление на кариерата. Акцентира се върху „уроците“ от приложението на умения за управление на кариерата, предизвикателствата при развитието им и начини за преодоляване. Анализът на европейските политики и практики за развитие на умения за управление на кариерата позволява да се формулират две групи изводи: (1). Концептуални рамки за кариерно развитие и (2) Европейски практики за развитие на умения за управление на кариерата. Първата група изводи се отнасят се до това как хората развиват уменията и качествата, необходими за планиране и управление на кариерата, приложението на Рамките за подпомагане на кариерното учене и развитието на кариерни умения, тяхното внедряване и наличните международни ресурси, а втората до предизвикателствата пред държави-членки на ЕС, включването на много заинтересовани страни при въвеждането на политиките, направленията на действие и критериите за качество при придобиване на умения за управление на кариерата.