Приложението на уеб-базирани образователни ресурси за формирането на здравословен начин на живот като ключова компетентност

Статията разглежда процеса на изграждане на ключовата компетентност за здравословен начин на живот у учениците при вариативното използване на уеб-базирани образователни ресурси в обучението по Биология и здравно образование. Направен е теоретичен анализ на нормативните документи, свързани с темата. Изградена е система от ключови характеристики, на които трябва да отговарят уеб-базираните образователни ресурси, за да могат да изпълняват образователните си функции. Направен е сравнителен анализ на някои от образователните платформи, използвани в обучението. Изградена е система от критерии, по които да съдим за формирането на компетентности за здравословен начин на живот, както и показателите за тяхното отчитане.
Експерименталната част е свързана с изследването на няколко показателя по първия критерий – „Идентифициране и опериране с ключови понятия за ЗНЖ“. Резултатите от изследването показват, че комбинирането на традиционните методи с използването на уеб-базирани ресурси дава по-високи резултати в процеса на обучение.