Характеристика на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст

Периодът на началната училищна възраст е особено важен при формиране на съдържанието и функцията на Аз-концепцията, която има пряко отношение към когнитивното функциониране на децата. Не стихва интересът на изследователите към проблема за познавателното развитие на подрастващото поколение. Статията е посветена на характерните особености на когнитивното функциониране при децата от начална училищна възраст. Дискутират се позициите на авторите по отношение на промените, които настъпват в когнициите на децата в зависимост от етапите на развитие. Представени са нивата на функциониране през различните възрастови периоди. Направен е детайлен анализ на конкретните мисловни операции. Проследени са аспектите на сътрудничество между партньорите в комуникацията. Отделено е специално внимание на теорията за множествената интелигентност.