Съвременни интерпретации на играта-драматизация в предучилищна възраст

Настоящата статия разглежда играта-драматизация от нов аспект- възможността за преход към анимацията, като съвременна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина.
Статията се ангажира да разкрие в практико-приложен план богатството на играта- драматизация и нейните възможности за надграждане към друг вид творческа дейност, която най-пълно да удовлетвори потребностите на съвременното дете.