Конфликтът в училище

В статията е разгледан един сериозен проблем за българското училище - конфликтите. Представено е виждането на автора, че конфликтите са част от живота на човека, респективно на ученика. В този смисъл не трябва да се гледа на тях само и единствено като негативно явление и като провал във възпитанието на учениците. Ако се познават особеностите, закономерностите и етапите на конфликта, ако се владеят подходящи похвати за управлението му, то той може да се превърне в позитивно явление за развитието на учениковата личност и на отношетията в училище.