Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас

Представена е реализация на уебинар с два класа при провеждането на урок по информационни технологии и съответно урок по изобразително изкуство с включване на лектор от Института по математика и информатика и Лабораторията по телематика на Българска академия на науките. Описани са специфики на дейностите на е-фасилитатора, лектора и учителите в този частен случай. За улесняване на е-фасилитатора преди уебинара е разработена „Бланка за проверка на техническата готовност за уебинар“. Отбелязани са трудности при провеждането на уебинар в учебен час и средства за преодоляването им. Споделени са някои идеи и задачи, свързващи стила на художника Пийт Мондриан с изучавани математически обекти и с възможностите на компютърни технологии за изучаването им в контекста на STEAM. Представени са някои резултати от експеримента. Акцентът е поставен върху допълнителните цели, реализирани благодарение на избраната форма на обучение.