Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците

В научната статия се поставя акцент върху анализа на нормативните документи, обуславящи процеса на обучение по физическо възпитание и спорт като процес, насочен към формирането на ценности у учениците. Разкриват се несъответствията между тези документи и реалната потребност на образователната практика. Правят се предложения за преодоляването на тези несъответствия.