Приоритетни области на подкрепа и обучение при ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания според възгледите на педагогическите специалисти в България и Белгия

В статията са представени вижданията на педагогически специалисти, подкрепящи ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания в българската и фламандската образователни системи за приоритетите в обучението и подкрепата на целевата група деца и младежи. Анализът на получените резултати от емпиричното изследване дава ценна информация за посоката, в която са насочени най-големи усилия в процеса на приобщаващо образование в България и Белгия, извеждат се някои различия в приоритизирането на подкрепата и обучението в двете групи анкетирани и отварят възможности за дискусия в сравнителен план и отчитане на гледаната точка на специалистите като ключов фактор за реализацията на ефективен процес на подкрепа и обучение при ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания.