Диагностично изследване на природонаучните компетентности на учениците в обучението по Химия в 7. клас

В статията са представени резултатите от оценяване на природонаучните компетентности на учениците в обучението по химия в 7. клас през учебната 2022/2023 г. За измерване постиженията на учениците са създадени дидактически тестове «Алкална група» и «Халогенна група». Тестовете са съгласувани с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и с Учебната програма по Химия и опазване на околната среда 7. клас. Качествата на тестовете са оценени от експерти учители по химия. Резултатите от експертната оценка показват, че тестовите задачи притежават добри статистически характеристики. Данните от тестирането са съпоставени със зададените в Учебната програма за 7. клас очаквани резултати. На тази база са формулирани съответни изводи – учениците се справят със задачи, които са на равнище знание (възпроизвеждане) според таксономията на Б. Блум; учениците срещат затруднения при задачите на равнище разбиране и приложение, свързани с прилагане на знания в нови, непознати познавателни ситуации. Възможно е изказаното твърдение да е в границите на конкретното изследване и в конкретната извадка от ученици.