Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение

Дистанционното обучение, като продукт на съвременната цифровизация на обществото се характеризира със съществени различия от класическото обучение, но до неотдавна двете форми се използваха паралелно с приоритет на втората. Пандемията COVID-19 наложи ограничителни мерки на социална самоизолация, при която дистанционното обучение се оказа единствено възможната алтернатива, осигуряваща непрекъснатост на образователния процес. В тези условия се разкриха редица особености на педагогическото взаимодействие при синхронна и асинхронна работа в интернет пространството, които са фокуса на настоящото изследване и анализ. Резултатите от направеното проучване категорично доказват необходимостта и желанието на студентите да формират част от необходимите професионални компетентности в пряко взаимодействие с преподавателите в подходяща и специално оборудвана за целите на обучението среда, симулираща реалните условия на бъдещата работна ситуация.