Качество на професионалното образование и обучение в контекста на европейските и национални политики и практики

В редица нормативни документи, приети в рамките на Европейския съюз /ЕС/ в областта на образованието се дефинират две основни цели на образователната политика – равен достъп до образование и качествено образование. Европейските инициативи, които са в отговор на бързите промени в икономиката и обществото, определят качеството на професионалното образование и обучение /ПОО/ като ключов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие.

В статията се разглеждат съществуващите съвременни европейски и национални политики и предприетите мерки, които насърчават и следят за постоянното подобряване на системите за ПОО в ЕС.