Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки ...

В настоящата статия "Сравнително изследване на затрудненията на педагогическите специалисти в процеса на обучение на деца с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и Белгия" са представени резултатите от сравнително изследване на затрудненията, които педагогическите специалисти в България и Белгия срещат в процеса на обучение на деца и ученици с тежки и дълбоки множествени увреждания. Анализът на резултатите показва, че независимо от различията в двете образователни системи, специалистите и в двете групи се сблъскват с множество трудности, породени както от особеностите в развитието на визираната група деца и ученици, спецификите в общуването, поведението и процесите на учене, но също и от някои организационни аспекти на осъществяваната подкрепа и обучение. Данните от емпиричното изследване могат да послужат като хипотетична посока за определяне на потребностите на педагогическите специалисти от допълнителна квалификация и съответните области, в които те следва да бъдат подпомогнати, както и като отправна точка за подобряване на необходимите условия за осигуряване на ефективно обучение при целевата група ученици.