Изграждане на умения и компетенции при персонализирано прилагане на линеен и цикличен модел на софтуерен проект

В статията се разглежда ролята на метода на проектите, за изграждане на умения и компетенции у учениците. Направен е обзор на заложените в Европейската стратегическа образователна рамка дигитални компетенции и значението им за успешната адаптация на гражданите в глобализирания свят. Описани са етапите и дейностите на два модела за разработване на софтуерни проекти в гимназиален етап на обучение и възможността да се персонализират образователните цели. Представени са целите и задачите на проведено педагогическо проучване с осмокласници, изучаващи програмиране, анализирани са резултатите от извършен количествен анализ и са направени изводи за ролята и мястото на двата проектни модела в обучението.