Метакогнитивни проекции на лингво-литературния дидактически тренинг в дигитална среда при бъдещи начални учители

Статията разглежда параметри при осъществяването на дигитален тренинг в областта на лингво-литературния дидактически дискурс. Той е включен в образователния процес на студенти от педагогически специалности, които се обучават в Тракийски университет – Стара Загора, България. Използвана е дескриптивна статистика за представяне на констатираните метакогнитивни стратегии към реализираната симулационна форма – аналог на урока в реална работна среда. Те могат да се обвържат с анализиране, създаване, оценяване, като свидетелстват за осъществената рефлексия на бъдещите начални учители. Регистрирани са проблеми, свързани с целеполагането и времевото разпределение на образователните дейности, както и при очертаване параметрите на въображаема комуникативноречева ситуация. Констатирано е високо равнище при самооценката на студентите педагози относно осъществената симулационна форма в дигитална среда.