Развитие на комуникативните умения при деца с алалия в условията на мултисензорно обучение

Речта е основна функция, която има определящо значение за цялостното психическо развитие на детето като личност. Тя е подчинена на обективните закономерности на езика и протича през определени етапи. В същото време без специална и целенасочена специално-педагогическа интервенция речевата активност при децата от предучилищна възраст с алалия не се реализира спонтанно, не се формират и превербалните форми на общуване. Като едно от условията се посочва мултисензорният подход, който предполага използване на цялата структура на полимодалното възприятие на детето – с участието на субдоминантни канали. В статията е разгледана същността на сензорната интеграция. Основен акцент е поставен върху развитието на слуховите, зрителните възприятия, тактилно-кинестетичните усещания и пространствените възприятия, тяхната роля в речевото развитие на децата с алалия. Мултисензорният подход допринася за развитието и подобряването на комуникативните способности на децата с алалия.